Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden, welke van toepassing zijn op overeenkomsten tussen klant en Van Zwam Media, bij akkoord gaan offerte.

Artikel Identiteit

Bedrijfsnaam: Van Zwam Media
Contact: Daisy van Zwam
Bezoek/postadres: Rijksweg west 24B
Postcode/Woonplaats: 6842BD Arnhem
Tel: 0621999757
E-mail: info@vanzwammedia.nl
BTW: NL222756196B01
KvK: 66641489
IBAN: NL57 RABO 0312 2854 85

Artikel 1 Definities

1. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op en deel uitmaken van iedere overeenkomst gesloten tussen Van Zwam Media en een klant. Verder aan te halen als AV VZM.
2. Derde(n): een of meer betrokkenen die niet partij zijn bij de overeenkomst tussen Van Zwam Media en een klant.
3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Van Zwam Media en een klant met betrekking tot vervaardigen en/of onderhouden van een website.
4. Klant: de afnemer van diensten van Van Zwam Media. Dit kunnen zowel bedrijven als particulieren zijn.
5. Schriftelijk: niet zijnde mondeling en waaronder ook elektronisch verkeer valt.
6. Meerwerk: werkzaamheden die bovenop de werkzaamheden komen die bij het aangaan van de overeenkomst zijn overeengekomen.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die tussen Van Zwam Media en een klant bestaan.
2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en bevestigd door Van Zwam Media. De afwijking heeft slechts gelding binnen de overeenkomst waarin de afwijking is overeengekomen.
3. Algemene voorwaarden van de klant van welke strekking dan ook worden door Van Zwam Media uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, of vernietigd wordt, dan heeft dat geen gevolgen voor de overige bepalingen, deze behouden steeds hun gelding.
5. Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere handeling van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen Van Zwam Media en klant, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk worden uitgesloten.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

1. Alle offertes, prijzen en aanbiedingen van Van Zwam Media zijn vrijblijvend, tenzij hierin schriftelijk uitdrukkelijk iets anders over is afgesproken.
2. De website van Van Zwam Media geldt als een openbaar aanbod tot het aangaan van een overeenkomst.
3. De overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat Van Zwam Media een schriftelijke aanvaarding op een door haar gedaan aanbod ontvangt, dan wel dat Van Zwam Media een aan haar gericht aanbod schriftelijk aanvaardt.

Artikel 4 Prijzen, facturatie en betalingen

1. Alle prijzen worden in Euro uitgedrukt en zijn altijd exclusief BTW.
2. De prijs die wordt gefactureerd is de prijs die vooraf is afgesproken, eventueel vermeerderd met de kosten voor meerwerk waar de klant zijn schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.
3. Het uurtarief voor dit meerwerk zal altijd vooraf met de klant worden besproken en schriftelijk worden vastgelegd. Dit kan al in de offerte worden meegenomen maar ook later ten tijde van de uitvoering van de overeenkomst.
4. Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen niet zijnde werkdagen aan Van Zwam Media.
5. De factuur wordt in beginsel digitaal verstrekt. Indien de klant een papieren factuur wenst, dan zal zij Van Zwam Media hier zelf om dienen te verzoeken. De betalingstermijn zoals vermeld op de digitale factuur is leidend en zal niet worden verlengd indien de klant een papieren factuur wenst.
6. In verband met de digitale toezending van de factuur is de klant verplicht om een goed werkend e-mailadres aan Van Zwam Media te verstrekken.
7. Reclames geven de klant niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.

Artikel 5 Onderhoud

1. Onderhouden van de website gaat uitsluitend per factuur. De uren benodigd voor het onderhoud zullen in overleg met de klant worden gefactureerd.
2. Het onderhoud wordt gewoonlijk verricht vanuit de standplaats van Van Zwam Media zelf. Van Zwam Media kan op afstand met de klant meekijken in het systeem van de klant. De toestemming hiervoor wordt geacht te zijn gegeven door de klant bij het sluiten van de overeenkomst en aanvaarding van deze algemene voorwaarden. Indien de klant dit anders wenst dan zal hij dit voor de genoemde sluiting en aanvaarding schriftelijk bij Van Zwam Media dienen aan te geven.

Artikel 6 Verplichtingen klant

1. De klant is verantwoordelijk voor het gebruik en een juiste toepassing van de website, hieronder mede verstaan de beveiliging van gegevens.
2. De klant is verplicht om voor tijdige en deugdelijke aanlevering van het materiaal te zorgen dat op de website dient te komen.

Artikel 7 Verplichtingen Van Zwam Media/Uitvoering overeenkomst

1. Van Zwam Media en de klant spreken vooraf het te behalen resultaat af en Van Zwam Media zal er voor instaan om de dienstverlening met zorg uit te voeren en het afgesproken resultaat op te leveren, tenzij dit door oorzaken welke haar niet zijn toe te rekenen wordt belet.
2. De klant is gehouden om alle door Van Zwam Media verlangde gegevens en informatie te verstrekken die nodig zijn voor een correcte uitvoering van de overeenkomst.
Indien de klant de informatie niet of niet tijdig verstrekt, kan Van Zwam Media na daartoe een tweetal verzoeken te hebben gedaan haar prestatie opschorten dan wel de overeenkomst ontbinden. Ook als de klant besluit de opdracht terug te trekken, kan Van Zwam Media haar prestatie opschorten dan wel de overeenkomst ontbinden. In alle drie de gevallen zal Van Zwam Media een factuur sturen voor de reeds gemaakte uren en verdere kosten.
In geval van ontbinding is Van Zwam Media volledig van haar verplichtingen ontslagen en is zij niet gehouden hetgeen eerder al door haar is ontvangen in welke zin dan ook terug te geven.
3. Ter uitvoering van elke overeenkomst staat Van Zwam Media er voor in een goed werkende site op te leveren. Aan deze verplichting is geheel voldaan zodra de klant akkoord gaat met het resultaat en de site definitief aan hem wordt opgeleverd. Na oplevering krijgt de klant 14 niet werkdagen de tijd om de website naar behoren te testen.
4. Van Zwam Media is niet verantwoordelijk voor werkzaamheden uitgevoerd aan de website door personen die niet door Van Zwam Media zijn geautoriseerd.

Artikel 8 Wijzigingen en meerwerk

1. Van Zwam Media brengt vooraf de benodigde werkzaamheden in kaart en de daaraan verbonden kostprijs voor de klant. De klant geeft hierop schriftelijk zijn akkoord voordat een aanvang met de werkzaamheden wordt genomen. Indien de klant gaandeweg op een nieuw idee komt welke een ingrijpende wijziging van de eerder vastgestelde werkzaamheden inhouden, dan zal Van Zwam Media deze wijzigingen tegen meerprijs ten uitvoer leggen, tenzij de aard van de werkzaamheden zodanig is dat er als het ware een nieuw project ontstaat. In dit specifieke geval kan Van Zwam Media in overleg met de klant ertoe besluiten om van vooraf aan te beginnen en voor de eerder gemaakte kosten een factuur te sturen.
2. Indien er sprake is van meerwerk dan zal Van Zwam Media dit eerst met de klant opnemen en daar een mondelinge dan wel schriftelijke afspraak over maken voordat met het meerwerk wordt begonnen.

Artikel 9 Levering en levertijd

1. De klant krijgt twee feedbackrondes om zijn op- en aanmerkingen te geven dan wel wijzigingen voor te stellen, tenzij iets anders is overeengekomen.
2. De wijzigingen mogen niet van dien aard zijn dat daarmee eigenlijk een nieuwe weg wordt ingeslagen.
Het gaat hier dan ook om kleine aanpassingen.
3. Op- en aanmerkingen en wijzigingsvoorstellen die na de feedbackrondes worden aangedragen, worden als meerwerk gezien en kunnen slechts worden meegenomen als de klant bereid is het meerwerk hiervoor te betalen.
4. Van Zwam Media geeft schriftelijk bij de klant aan tot welke termijn de feedbackronde duurt.
5. De finale levertijd zal steeds in overleg met de klant aan de hand van zijn persoonlijke wensen worden bepaald.
6. Indien de klant ,ondanks een aantal verzoeken, niet of niet tijdig informatie aanlevert voor de bouw dan wel afronding van de website, kan Van Zwam Media ermee volstaan om op de afgesproken opleverdatum een onafgeronde website aan de klant over te dragen waarmee Van Zwam Media waarmee zij aan haar contractuele verplichting jegens de klant voldoet.
Tijdig in de zin van dit artikel is dat de informatie wordt aangeleverd binnen twee maanden.
7. Bij definitieve oplevering van de website ontvangt de klant:
a. ZIP bestand via WeTransfer met back-up bestanden van de website.
b. een document met alle inloggegevens.
c. indien vormgevingswerkzaamheden zijn afgenomen ontvang de klant ook alle bronbestanden.
8. Na oplevering van de website plaatst Van Zwam Media een afbeelding, beschrijving en link van de website in haar publiekelijke portfolio tenzij de klant schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.

Artikel 10 Eigendom

1. Zolang de website in aanbouw is, ligt het auteursrecht van de website volledig bij Van Zwam Media. De klant krijgt in dit stadium enkel een tijdelijk toegangsrecht voor de website.
2. Zodra de website door de klant is geaccordeerd wordt de website en het daarop rustende auteursrecht aan hem overgedragen. Het staat de klant daarmee geheel vrij om teksten en afbeeldingen eigenstandig aan te passen of zelf de layout te gaan wijzigen dan wel een ander bedrijf inschakelen om aanpassingen aan de website te laten verrichten.

Artikel 11 Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Van Zwam Media levert na akkoordverklaring van de klant een goed werkende website op voorzien van alle software updates van dat moment. Van Zwam Media heeft daarmee geheel aan zijn verplichtingen voldaan. Schade die zich voordoet na de oplevering zoals hierboven vermeld komen geheel voor rekening van de klant.
2. Van Zwam Media is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hacking.
3. Van Zwam Media garandeert dat de door haar gebruikte software up-to-date is, zowel van het CMS systeem als ook de bijbehorende plug ins. Voor het overige verstrekt Van Zwam Media geen garanties.
4. Van Zwam Media is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen veroorzaakt door derden waarmee zij samenwerkt dan wel afhankelijk van is en waarop zij geen invloed kon uitoefenen.
5. Van Zwam Media is niet verantwoordelijk voor gevolgschade door de website veroorzaakte gevolgschade.

Artikel 12 Overmacht

1. Van Zwam Media is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe geheel of gedeeltelijk verhinderd of bemoeilijkt is, al dan niet tijdelijk, als gevolg van een omstandigheid, die niet aan haar opzet of schuld te wijten is.
Hieronder wordt mede verstaan niet-verwijtbare gedragingen van toeleveranciers en/of derden die Van Zwam Media voor de uitvoering van de overeenkomst inschakelt dan wel heeft ingeschakeld.
2. In geval van onmacht aan de zijde van Van Zwam Media worden haar verplichtingen opgeschort. Wanneer de overmachtssituatie van Van Zwam Media langer dan 60 dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.
Gedeeltelijke prestaties worden naar verhouding afgerekend.

Artikel 13 Privacy

1. Alle door de klant aangeleverde persoonlijke informatie blijft vertrouwelijk. Voor wat betreft de zakelijke informatie heeft te gelden dat deze enkel wordt gebruikt voor het vullen van de website.

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen

1. De overeenkomst tussen Van Zwam Media en de klant wordt beheerst door Nederlands recht.
2. De geschillen welke tussen Van Zwam Media en de klant mochten ontstaan bij de uitvoering van de overeenkomst, zullen uitsluitend dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.